2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization of nicotine-magnesium aluminum silicate microparticles for nasal drug delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 เมษายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Proceeding to the RGJ-PhD Congress XII 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมจอมเทียน ปล์ามบีช รีสอร์ท พัทยา 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 เมษายน 2554 
     ถึง 5 เมษายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 307 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517150002-4 นาย วัชระ กาญจนกวินกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0