2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4295   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Thaned Pongjanyakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617150005-8  นาย ชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 280/2561 ลว.21 สค.2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization 
ชื่อวารสาร Journal of Drug Delivery Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 March 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 51 
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 559-568  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nicotine-magnesium aluminum silicate microparticles: in vitro evaluation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 15th Northeast Pharmacy Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Very good poster presentation pharmaceutical sciences  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization of nicotine-magnesium aluminum silicate microparticles for nasal drug delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 เมษายน 2554 
ชื่อการประชุม Proceeding to the RGJ-PhD Congress XII 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 เมษายน 2554 ถึง 5 เมษายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมจอมเทียน ปล์ามบีช รีสอร์ท พัทยา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 307  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization of Nicotine-Magnesium Aluminum Silicate Microparticles for Mucosal Delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
ชื่อการประชุม The 14th annual Formulation and Delivery of Bioactives Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Pharmacy, University of Otago 
สถานที่จัดประชุม Hutton theater, Otago museum  จังหวัด/รัฐ Dunedin 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract