2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Drug Delivery Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 51 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 559-568 
     บทคัดย่อ The objectives of this study were to prepare and characterize the mucoadhesive vaginal tablets of Curcuma comosa (C. comosa) extract for local delivery of the active phytoestrogens in a sustained release manner. The oleoresin-like C. comosa extract was converted into apparently dry powder by adding it into the mixture of polymer, namely polycarbophil (PCP), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) or the blends of PCP:HPMC, and silica. The absence of interaction between C. comosa extract and excipients was confirmed using FTIR. C. comosa mucoadhesive powder was directly compressed into 24-mm capsule shape tablets. All prepared tablets had acceptable physical properties and uniformity of diarylheptanoids (DAs), namely (3R)-1,7-diphenyl-(4E,6E)-4,6-heptadien-3-ol (DA1) and (3S)-1,7-diphenyl-(6E)-4,6-hepten-3-ol (DA2). Blending PCP with HPMC could improve swelling and mucoadhesive properties of the tablets (p < 0.05). In vitro release showed that DAs were released over a period of 72 h in a sustained manner. The almost complete DA release was found in the formulation prepared with HPMC, of which the mean dissolution time of DA1 and DA2 stood at 34.7 ± 4.1 and 32.1 ± 3.7 h, respectively. Stability study reveals that C. comosa tablets were stable in terms of tablet properties, DA content and release characteristics when stored in a refrigerator. 
     คำสำคัญ Curcuma comosaVaginal tabletsMucoadhesiveHydroxypropylmethylcellulosePolycarbophil 
ผู้เขียน
595150001-0 น.ส. เปมิกา ตันพานิช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0