2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150001-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เปมิกา ตันพานิช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAMIKA TUNPANICH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเตรียมและการประเมินยาเม็ดช่องคลอดยึดเติดเยื่อเมือกว่านชักมดลูก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Preparation and evaluation of curcuma comosa mucoadhesive vaginal tablets 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 264/2559 ลว.9 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization 
ชื่อวารสาร Journal of Drug Delivery Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 March 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 51 
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 559-568  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ