2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Efficacy of herbal methionine on performance and carcass quality in broilers chickens  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานระดับบัญฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     จังหวัด/รัฐ เชียงราบ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2556 
     ถึง 25 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่) 130 
     หน้าที่พิมพ์ 38-44 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเมทไธโอนีนจากสมุนไพรกับเมทไธโอนีนสังเคราะห์ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ มีการทดลอง 10 กลุ่ม ประกอบด้วยเมทไธโอนีน 3 แหล่ง ได้แก่ ดีแอล-เมทไธโอนีน, เมทไธโอนีนจากสมุนไพรและดีแอล-เมทไธโอนีนผสมเมทไธโอนีนจากสมุนไพรในอัตราส่วนที่เท่ากันทั้งหมด 3 ระดับ (33,66 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ) 3 ช่วงอายุ (1-21 วัน, 22-35 วันและ 36-42 วัน) และกลุ่มควบคุมจะไม่เสริมเมทไธโอนีน พบว่า สมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก จากการใช้เมทไธโอนีนทั้ง 3 แหล่งและ 3 ระดับ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง (P<0.05) และสามารถลดไขมันช่องท้องได้ ตามระดับเมทไธโอนีนที่เพิ่มขึ้นในอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชนิดของเมทไธโอนีนมีผลทำให้ค่าสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า เมทไธโอนีนจากสมุนไพรสามารถใช้ทดแทนเมทไธโอนีนสังเคราะห์หรือใช้ร่วมกันได้ในอาหารไก่เนื้อ เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซาก การสะสมไขมันช่องท้อง ด้านเศรษฐกิจ และคุณลักษณะอื่นๆ สามารถใช้เมทไธโอนีนจากสมุนไพรเป็นแหล่งของเมทไธโอนีนทดแทนในอาหารไก่เนื้อได้ 
ผู้เขียน
545030068-2 น.ส. นันทนา อรสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0