2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ IMPACT OF COUNTRY PERSONALITY AND COUNTRY IMAGE ON COUNTRY OF ORIGIN AND PURCHASE INTENTIONS FOR GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Production and Supply Chain Management (ICPSCM 2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Marketing Association, Assumption University, Le Havre University and Wollongong University 
     สถานที่จัดประชุม Sheraton Roma Hotel and Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ Rome, Italy 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 9 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) ISBN: 978-616-7695-10-5 
     หน้าที่พิมพ์ 349-354 
     Editors/edition/publisher Ungul Laptaned, Abdellatif Benabdelhafid / UP Organizer and Publication Co., Ltd. 
     บทคัดย่อ In the global market, such stakeholders involved in the supply chain management as suppliers, manufacturers and traders need to gain insights into the perceptions and views of customers towards foreign countries in order to efficiently manage the supply chain from the early stages and better respond to global customers’ needs and wants. Considering a country as a brand that needs a marketing campaign paves the way for the idea of relating brand personality to a country, which offers an interesting point of study. This forms the basis of the current research which investigates how country personality impacts on country-of-origin and purchase intentions and which dimensions of personality that may impact on these two factors. In so doing, a survey research with a sample of Thai research consumers and Malaysia as the country context was conducted and then analyzed with a multiple regression. Results reveal that three (out of five) personality dimensions: sincerity, competence, and sophistication significantly impact on country of origin. Country image, another factor often used in research on country perceptions, is also included as an independent variable and found influential for country of origin and purchase intentions. When compared to country personality, country image has greater influence on these two outcomes. These findings provide manufacturers, international marketers and the government a better understanding of views from the global market towards other countries so that they can create a marketing campaign for a country by promoting country images and positioning an appropriate country personality. 
ผู้เขียน
545740350-4 นาย ศุภกร ศิริสุนทร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0