2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ CURCUMIN IMPROVED LIPID PEROXIDATION AND GLUTATHIONE SYSTEM IN THE LIVERS OF MICE WITH SOCIAL ISOLATION INDUCED ACUTE STRESS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th Asian Association of Schools of Pharmacy Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม 6th Asian Association of Schools of Pharmacy 
     สถานที่จัดประชุม Shaw Foundation Alumni House, National University of Singapore 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 17 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 142 
     Editors/edition/publisher AASP 
     บทคัดย่อ Introduction The oxidant production is occurred when the homeostasis is disturbed, resulted in oxidative damage to tissues and multiple organs. Social isolation is a cause of oxidative stress. The harmful process can be indicated by increasing level of lipid peroxidation and decreasing of glutathione system. Curcumin is a major active constituent in rhizomes of Curcuma longa L. It has been widely used as a food additive and also an traditional herbal medicine throughout Asia. Therefore, the present work aims to investigate impact of curcumin on the oxidant-antioxidant system in the livers of mice with social isolation induced acute stress. Experimental Male ICR mice at 3 week of age were induced acute stress by social isolation (SI) for 6 weeks, and then the SI mice were divided into 4 groups (n=5) including the control group daily receiving 0.5% carboxymethylcellulose in 0.9% normal saline solution (CMC+NSS) and the treatments with curcumin (10 or 20 mg/kg/day), or imipramine (20 mg/kg/day), for 2 weeks. The normal mice (n=5) were daily given CMC+NSS for the same period. Twenty four hours after the last treatment, the livers were immediately collected and kept at-80°C for measuring the level of lipid peroxidation and the glutathione contents. Results & Discussion SI extensively elevated the lipid peroxidation in the mouse livers while curcumin at 20 mg/kg/day significantly recovered the level of MDA production in the SI mouse livers comparable to those levels of the normals. Correspondingly, SI excessively increased the oxidized glutathione content and reduced the ratio of reduced to oxidized glutathione (GSH/GSSG) in the livers of SI mice. Interestingly, curcumin significantly raised the GSH/GSSG ration in the livers of SI mice back to the same level as that in the normals. Conclusion These findings revealed that curcumin exerted antioxidation potential by decreasing the level of MDA production and increasing of the GSH/GSSG ratio in the livers of mouse with acute stress, leading to be a promising alternative candidate against SI induced oxidative stress.  
ผู้เขียน
555150005-8 น.ส. วันทณี ช่วยหาญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Travel Grant Notification 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Lee Foundation Travel Grant to attend 6th Asian Association of Schools of Pharmacy Conference 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 15 พฤศจิกายน 2556 
แนบไฟล์
Citation 0