2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ In Vitro and In Vivo Evaluation of Oxidative Stress Status and GABA-T Inhibitory Effects of Clitoria Ternatea Flowers in Hippocampus and Cerebral Cortex of Epileptic Mice Induced by Pentylenetetrazole 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 15 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมมิตรภาพ ,ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กุมภาพันธ์ 2557 
     ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 116-117 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction and objective: Due to the crucial role of oxidative stress and GAB Aergic system on the pathophysiology of epilepsy and the beneficial effects of the extract to improve seizure and memory impairment, we aimed to determine both in vitro and in vivo effect of C.ternatea on oxidative stress status and GABAergic function in cerebral cortex and hippocampus of epileptic. Materials and methods: The extract of C. ternatea flowers was prepared via decoction method. The yielded extract was lyophilized as powder. The final extract contained totalphenolic compound at concentration of 71.916 + 1.816 mg/LGAE/mg extract. Then, it was determined antioxidant using DPPH and FRAP assays. To investigate the in vivo effect of this plant extract, male ICR mice were grouped into various groups as following; 1) control 2) vehicle 3) C. ternatea extract 200 mg/kg 4) C. ternatea extract 400 mg/kg 5) C. ternatea extract 800 mg/ kgBW. The animals were orally given the assigned substances for 14 days. Then, they were injected PTZ at dose of 75 mg/kgBW via intraperitoneal route. 24 hours later, all animals were sacrificed, cerebral cortex and hippocampus were collected to determine lipid peroxidation product (MDA) level and GABA-T activity. Results: The antioxidant activities of C. ternatea flowers extract via DPPH and FRAP assays were 174.83 ± 1.790 μg/ml and 311.333 + 16.971 μM L-ascorbic acid equivalence/mg extract, respectively while the IC50 of GABA-T inhibition was 229.692 ± 2.457 μg/ml. In addition, it was found that all dose of C. ternatea flowers extract showed the significant decreased MDA level in hippocampus while C. ternatea flowers extract at doses of 400 and 800 mg/ kgBW showed the significant decreased of MDA level only in cerebral cortex. In addition, the suppression effect of the extract on GABA-T in cerebral cortex was also observed in cerebral cortex of epileptic mice while the suppression effect on GABA-T in hippocampus was observed only in epileptic mice subjected to 200 mg/kgBW. Conclusion: Both in vitro and in vivo data showed the antioxidant and GABAI effects of C. ternatea flowers. These data suggest that the extract might protect against brain damage and over excitation in epilepsy. Thus, it is worth for development as health product to protect against epilepsy However, the toxicity, behavior together with biochemical and electrophysiology studies are required before moving to clinical trial. 
ผู้เขียน
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Boehringer Ingelheim North Eastern Neuroscience Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 6 กุมภาพันธ์ 2557 
แนบไฟล์
Citation 0