2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MOLECULAR DETECTION OF SCHISTOSOMA MEKONGI IN INFECTED SNAILS AND RAT FAECES USING A REAL-TIME PCR ASSAY WITH FRET HYBRIDISATION PROBES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 1st BMSC (Biomrdical Sciences Conference) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medical Sciences 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ PS1-15 
     Editors/edition/publisher Associate Professor Dr. Chanvit Leelayuwat 
     บทคัดย่อ Introduction: Schistosomiasis is a tropical parasitic disease caused by blood-dwelling fluke worms of the genus Schistosoma whose infective stages, the cercariae, are amplified through mollusks acting as intermediate hosts. People are infected when exposed to fresh water containing cercariae that penetrate the skin. There are however considerable differences in intensity of infection and morbidity, depending on the pattern of exposure and the infective species. In Asia, 3 Schistosoma species cause human infection: Schistosoma japonicum, Schistosoma malayensis, and Schistosoma mekongi. S. mekongi, a blood-dwelling fluke is a water-borne parasite that found in communities along the lower Mekong river basin i.e. Cambodia and Lao PDR. Methods: This study was developed a real-time PCR assay combined with melting curve analysis to detect S. mekongi in experimentally infected snails and in fecal samples of infected rats. The procedure is based on melting curve analysis of a hybrid between an amplicon from S. mekongi mitochondrion sequence, the 260 bp sequence specific to S. mekongi, and specific fluorophore-labeled probes. Results: All S. mekongi-infected snails and from infected rat fecal samples were positive. Non-infected snails, non-infected rat feces, and genomic DNA of other control parasites were negative. The sensitivity and specificity were 100%. Conclusion: The method could be applied as a fast, reliable, sensitive and specific tool for cercarial location in water reservoirs in at-risk areas, for epidemiological surveys, and for human coprodiagnosis in Asian populations as well as in travelers returning from endemic areas. 
ผู้เขียน
547070011-1 น.ส. อรนุช แสนพูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
465070003-8 น.ส. ต้องจิตร ถันชมนาง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545070024-8 น.ส. ลักขณา สะเดา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0