2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ HPV16 E2 protein promotes innate immunity by modulating immunosuppressive status 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biochemical and Biophysical Research Communications 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN ISSN: 0006-291X 
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่  
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The balance between active immune responses against human papillomavirus (HPV) and HPV-induced immune escape regulates viral clearance and carcinogenesis. To understand the role of the early viral protein HPV16 E2 in host innate immune responses, the HPV16 E2-transfected murine squamous cell carcinoma cell line SCCVII (SCC/E2) was generated and anti-tumor responses in T-cell-depleted mice were evaluated. Tumor growth of SCC/E2 was markedly reduced. Cytotoxicity against the NK-sensitive targets YAC-1 and SCCVII was clearly enhanced in SCC/E2-inoculated mice. Despite the comparable ratio of NK cells, the proportion of CD11b+Gr-1+ myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) was significantly decreased in SCC/E2-inoculated mice. The transcription of MDSC-related mediators such as inducible nitric oxide synthase, indoleamine 2,3-dioxygenase, and heme oxygenase-1 was significantly impaired in the SCC/E2-inoculated tumor tissues on day 3. Our results suggest that HPV16 E2 promotes anti-tumor innate effector function by modulating immunoregulatory events mediated by MDSCs and their mediators. This report describes a new role for HPV16 E2 as a local immunomodulator at infected sites. 
     คำสำคัญ Human papillomavirus, NK cells, Myeloid-derived suppressor cells, Immunosuppression 
ผู้เขียน
517070001-1 น.ส. นุชสุภา สุนทมาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0