2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Variability of hemoglobin F expression in hemoglobin EE disease: hematological and molecular analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Blood Cells, Molecules and Diseases 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Although themolecular basis of variability of hemoglobin (Hb) F has been extensively examined in β-thalassemia and sickle cell diseases, less study has been done on Hb E disorder. To address the variability of Hb F expression in Hb EE disease,we have examined multiple single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the β-globin gene cluster, BCL11A and HBS1L-MYB genes and determined their associations with Hb F levels in this syndrome. Study was done on 141 adult Thai individuals with homozygous Hb E. Hematological parameters were recorded and Hb F measured using Hb-HPLC analyzer. It was found in 26 cases that co-inheritance of α-thalassemia could lead to significant lower production of Hb F. Association of Hb F expression with the Gγ-Xmn I polymorphismand other SNPs including rs2297339, rs2838513, rs4895441 and rs9399137 in HBS1L-MYB gene and rs4671393 and rs11886868 in BCL11A gene was therefore analyzed in the remaining 115 cases without α-thalassemia. It was found that 4 of these 7 SNPs including Gγ-XmnI polymorphism (rs7482144), HBS1L-MYB (rs4895441) and (rs9399137) and BCL11A (rs4671393) were significantly associated with higher proportions of subjects with high Hb F (Hb F ≥ 5%). The result demonstrated that multiple genetic modifying factors including T allele of Gγ-XmnI polymorphism (rs7482144), G allele of HBS1L-MYB (rs489441), C allele of HBS1L-MYB (rs9399137) and C allele of BCL11A (rs4671393) are associated with increased Hb F and in combination could explain approximately 80% of the variation of Hb F in Hb EE disease in Thai population. Other genetic factors regulating Hb F expression in this common genetic disorder remains to be elucidated. 
     คำสำคัญ Genetic modifying factors Homozygous Hb E Hb F BCL11A polymorphism HBS1L-MYB polymorphism Gγ-XmnI polymorphism 
ผู้เขียน
517100002-4 นาย นฤวัตร ภักดี [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0