2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Variability of hemoglobin F expression in hemoglobin EE disease: hematological and molecular analysis  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the XXVIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Laboratory Hematology 
     สถานที่จัดประชุม the World Forum 
     จังหวัด/รัฐ the Hague, Netherlands 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 17 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517100002-4 นาย นฤวัตร ภักดี [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Trainee Travel Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล International Society of Laboratory Hematology 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 16 พฤษภาคม 2557 
แนบไฟล์
Citation 0