2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effect of Fuel Type on Temperature Profile within Pilot-Scale Downdraft Gasifier for The LPG Replacement in Electricity Production. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 
     ถึง 29 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research presents the effect of fuel type on temperature profile within the pyrolysis-, combustion- and reduction-zone of the pilot-scale downdraft gasifier, and the replacement potential of LPG with syngas for electricity production. The experimental results showed that gasification of different fuels have the distinctions of temperature level in each zone. More stable syngas production was obtained either from wood chips (WC) or plastic carrier bag (PCB). In contrast, gasification of aluminum coated plastic bag (ACPB) showed the unsatisfied syngas. From the operation with the dual mode of LPG and syngas for electric production, LPG consumption was reduced about 27.08%, 14.58% and 8.33% when PCB-, WC- and ACPB-syngas were used, respectively. 
ผู้เขียน
545040025-4 นาย ปองดี ไชยจันดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0