2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545040025-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปองดี ไชยจันดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGDEE CHAIJUNDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2554) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของชนิดเชื้อเพลิงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งชนิดไหลลงและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงแก๊สแอลฟีจีในการผลิตไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF FUEL TYPE ON TEMPERATURE PROFILE WITHIN PILOT-SCALE DOWNDRAFT GASIFIER FOR THE LPG REPLACEMENT IN ELECTRICITY PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ตุลาคม 2556 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 18 ตุลาคม 2556 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 มิถุนายน 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 570/2554 ลว. 16 มิถุนายน 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effect of Fuel Type on Temperature Profile within Pilot-Scale Downdraft Gasifier for The LPG Replacement in Electricity Production. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 ถึง 29 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper