2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ HEALTH LITERACY LEVEL OF PATIENTS IN SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Th e 45th Annual Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Wuhan University Global Health Institute 
     สถานที่จัดประชุม Wuhan University 
     จังหวัด/รัฐ Wuhan, China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2557 
     ถึง 27 ตุลาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 407 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ HEALTH LITERACY LEVEL OF PATIENTS IN SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND Bangonsri Jindawonga, Sauwanan Bumrerraja, Varisara Luviraa and Piyathida Kuhirunyaratna a Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province, THAILAND Keywords: Health literacy, health literacy level, health literacy level of patients Background/Objectives: With adequate health literacy patients can understand and act upon health information accordingly. And this lead to better health outcomes and lower health care cost. Therefore, assessment of health literacy level before educate patients is needed. This study aimed to measure health literacy level of patients in Srinagarind University hospital, Khon Kaen province, Thailand. Method: A cross sectional descriptive study was employed. Participants were 367 patients from systematic random sampling. This study used REALM Thai version to assess reading test and used STOFHLA Thai version to assess reading comprehension test, Cronbach’s alpha of Reading test was .977 and .901 for reading comprehension test. The same cut of point from original tools was used. Research was approved by Khon Kaen University Ethics committee for human research. Results: Response rate was 85.0 % (367/426). Most of the participants were male 50.1%. Median age was 45 years (IQR: 22). Most of the participants were married 70.3%. Educations of the participants were primary school, secondary school and Bachelor degree 28.9%, 25.3% and 25.1% respectively. The participants were farmers and teacher 23.2%, and 11.2% respectively. Most of the participants had adequate health literacy (87.2%), marginal and low health literacy 10.4% and 2.5% respectively from the reading test: Health literacy level from reading comprehension test showed adequate health literacy (84.5%), marginal and inadequate health literacy 9.5% and 6.0% respectively Conclusions: The majority of the patients in this university hospital had adequate health literacy. However the health literacy test should also be tested in community setting as well.  
ผู้เขียน
535070055-6 นาง บังอรศรี จินดาวงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0