2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535070055-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง บังอรศรี จินดาวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. BANGONSRI JINDAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 56/2553) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF HEALTH LITERACY SCREENING TOOLS FOR PATIENTS AT SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ตุลาคม 2554 คำสั่งที่ 1472/2554 ลว 21 ก.ย. 54
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 เมษายน 2555
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 พฤษภาคม 2556 คำสั่งที่ 524/2556 ลว 25 มี.ค.56(ไพบูลย์,ปิยธิดา,เสาวนันท์)
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2556 Good ผ่านแบบมีแก้ไข
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช คำสั่งที่ 1695/53 ลว 12พ.ย.53
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วริสรา ลุวีระ คำสั่งที่ 487/2555 ลว 22 มี.ค. 55
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความแตกฉานด้านสุขภาพระดับพื้นฐานของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น Functional Health Literacy in Patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม ารประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1855-1865  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ HEALTH LITERACY LEVEL OF PATIENTS IN SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2557 
ชื่อการประชุม Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Th e 45th Annual Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2557 ถึง 27 ตุลาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Wuhan University Global Health Institute 
สถานที่จัดประชุม Wuhan University  จังหวัด/รัฐ Wuhan, China 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 407  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract