2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Inheritance of anthocyanin concentration in purple waxy corn (Zea mays L.) Kernel and Cob 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 55th Annual Maize Genetics Conferences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Maize Genetics and Genetics Database  
     สถานที่จัดประชุม Pheasant Run  
     จังหวัด/รัฐ St. Chares, Illinois 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2556 
     ถึง 17 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 200 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objectives of this study was to determine the inheritance of concentration of several antioxidant compounds in cob and kernel from six populations of waxy corn. For the cross KND10-4p (P1) x Bw (P2), F1, F2, BCP1 and BCP2 generations was developed. All genotypes were planted in a randomized complete block design with three replications at Khon Kaen, Thailand. The results showed that the average of cyanidin-3-glucoside, pelargonidin-3-glucoside, peonidin-3-glucoside, total anthocyanin content, and total phenolic content in cobs are higher than in kernels. Additive and epistatic gene effects explained the genetic variation for anthocyanin content of both kernels and cobs, but the additive gene action was the most importance. Narrow-sense heritability estimates were moderate to high (0.51 to 0.88), indicating that these traits should respond well to selection. Implications for breeding waxy corn with improved anthocyanin levels are discussed. 
ผู้เขียน
537030003-3 นาย พรชัย หาระโคตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0