2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทยโส้ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม CAPTOR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวแปซิฟิค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 มีนาคม 2557 
     ถึง 21 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 17 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555210048-7 นาย ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0