2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในประชากรแตงกวา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤษภาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การปรับปรุงประชากรแตงกวาเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ ทำ 2 การทดลองโดยปลูกทดสอบ ณ ไร่ชนม์เจริญฟาร์ม บ. เจียไต๋ จำกัด ในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2556 การทดลองที่ 1 เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคภายใต้สภาพโรงเรือน วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ การทดลองที่ 2 เป็นการประเมินผลผลิตแตงกวา วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความต้านทานโรคเพิ่มขึ้น โดยประเมินจากคะแนนค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของอาการโรคในประชากรเริ่มต้น (M0) ลดลงจาก 2.79เป็น 2.12 คะแนน ในประชากรสุดท้าย (M3)ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่อรอบการคัดเลือกลดลง-0.25**ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์สามารถเพิ่มระดับความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองได้ และประชากรที่ผ่านการคัดเลือกนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง ในการผลิตสายพันธุ์แท้เพื่อสร้างพันธุ์ลูกผสมของแตงกวาได้ 
     คำสำคัญ Cucumis sativus L. Begomovirus การปรับปรุงพันธุ์ ความก้าวหน้าในการคัดเลือกพันธุ์ 
ผู้เขียน
545030022-6 นาย นิธิกร อินทวารี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0