2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545030022-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิธิกร อินทวารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NITIKORN INTAVAREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตอบสอนงต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในประชากรแตงกวา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RESPONSES TO THREE CYCLES OF MODIFIED MASS SELECTION FOR RESISTANCE TO YELLOW LEAF CURL IN CUCUMBER POPULATION 
รายละเอียด คำสั่งเดิมเสนอ ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร คำสั่งที่ 267/2555 ลว 28/05/2555 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 20 กุมภาพันธ์ 2556
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มีนาคม 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มีนาคม 2556 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มีนาคม 2557
F แจ้งผลสอบ 27 มีนาคม 2557
F รับรองการแก้ไข 7 พฤษภาคม 2557
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 มิถุนายน 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ คำสั่งที่ 623/2555 ลว 31/10/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในประชากรแตงกวา 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤษภาคม 2557 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ