2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้าน อนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง เป็นข้าวโพดรับประทานฝักสดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีประโยชน์ในด้านส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของสารออกฤทธิ์ภายใต้สภาวะต่างๆ ยังมีจำกัด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของอายุเก็บเกี่ยวและกระบวนการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง จากการศึกษา พบว่าซังข้าวโพดมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกว่าเมล็ด และปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นตามอายุเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น การศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์แอนโทไซยานินด้วยวิธี HPLC-ESI/MS พบว่า cyanidin-3-glucoside เป็นแอนโทไซยานินที่เป็นองค์ประกอบหลักในเมล็ดและซังข้าวโพด รองลงมา คือ cyanidin-3-(6’’-malonylglucoside) และ cyanidin-3-(3’’,6’’-dimalonylglucoside) ตามลำดับ ข้าวโพดที่ทำให้สุกโดยการนึ่งมีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระคงเหลือในเมล็ดสูงกว่าการต้ม เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวโพดที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน นอกจากนี้ ข้าวโพดทั้งฝักที่ผ่านการนึ่งด้วยไอน้ำเดือดมีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกอายุเก็บเกี่ยวและกระบวนการทำให้สุกเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 
     คำสำคัญ ระยะสุกแก่, การนึ่ง, cyanidin 3-glucoside, ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ, Zea mays L. 
ผู้เขียน
537030003-3 นาย พรชัย หาระโคตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0