2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MATHEMATICAL TASKS IN MATHEMATICS TEXTBOOKS: AN EXPLORATORY COMPARISON BETWEEN THAILAND AND JAPAN 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME6) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICMI-International Commission on Mathematical Instruction, Center for Research in Mathematics Education 
     สถานที่จัดประชุม Prince of Songkla University, Phuket Campus 
     จังหวัด/รัฐ Phuket, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2556 
     ถึง 22 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 207 
     Editors/edition/publisher Maitree Inprasitha 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557050007-5 น.ส. ชนิกา เสนาวงค์ษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0