2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluation of ARKRAY ADAMS A1c HA-8180T analyzer for diagnosis of thalassemia and hemoglobinopathies common in Southeast Asia 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lab medicine 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society for Clinical Pathology 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Thalassemia, Hemoglobinopathies, Hemoglobin analysis, Reverse phase HPLC 
ผู้เขียน
545090012-3 นาย จตุพล คุณวันดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0