2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545090012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จตุพล คุณวันดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JATUPHOL KUNWANDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2554) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินเครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ ARKRAY ADAMS A1c HA-8180T เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION OF THE ARKRAY ADAMS A1C HA-8180T ANALYZER FOR DIAGNOSIS OF THALASSEMIA AND HEMOGLOBINOPATHIES IN NORTHEAST THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 สิงหาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย สุพรรณ ฟู่เจริญ คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 321/2554 ลว.18 ต.ค.2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluation of ARKRAY ADAMS A1c HA-8180T analyzer for diagnosis of thalassemia and hemoglobinopathies common in Southeast Asia 
ชื่อวารสาร Lab medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society for Clinical Pathology 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 June 2014 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ