2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Oral Pathology & Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley-Black well  
     ISBN/ISSN 1600-0714 
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ xx 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า xx 
     บทคัดย่อ BACKGROUND: Besides the well-known risk factors, Epstein-Barr virus (EBV) might play a significant role in oral squamous cell carcinoma (OSCC). To explore the role of EBV in OSCC, the prevalence of EBV infection in oral exfoliated cells of OSCC cases and controls in northeastern Thailand was investigated and the association of EBV in tumor lesion cells was further confirmed. METHODS: Oral exfoliated cells were collected from OSCC cases and non-cancer controls. Cells from tumor lesions were taken from OSCC patients for further strong confirmation of the association of EBV with OSCC. EBV DNA was detected by polymerase chain reaction (PCR) using primers specific for EBV DNA polymerase. The EBV DNA positive samples were confirmed further by nested PCR. RESULTS: EBV was detected in the oral exfoliated cells of 45.05% of OSCC patients and 18.08% of the non-cancer control (P < 0.001). Similarly, EBV was detected in 32.5% of the tumor lesions. Betel quid chewing was statistically significantly associated with EBV prevalence (OR = 2.08) whereas no association with tobacco smoking and alcohol consumption. Alcohol consumption and betel quid chewing were significantly associated with OSCC (OR = 3.05 and OR = 5.05, respectively), but tobacco smoking was not associated. Interestingly, EBV was significantly associated with OSCC (OR = 3.76). CONCLUSIONS: EBV prevalence is associated with OSCC and seems to be enhanced by betel-quid chewing suggesting that EBV may, together with betel quid chewing, act as an important etiological risk factor of OSCC.  
     คำสำคัญ Epstein-Barr virus; oral squamous cell carcinoma; risk factors 
ผู้เขียน
555070067-1 Mr. SULAV ACHARYA [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0