2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555070067-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SULAV ACHARYA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SULAV ACHARYA
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 62/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ Epstein-Barr virus และปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Epstein Barr virus and other risk factors associated with oral squamous cell carcinoma in Northeastern, Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กรกฎาคม 2556 คำสั่งที่ 1014/2556 ลว 21 มิ.ย.56
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2557 คำสั่งที่ 774/2557 ลว 2 พ.ค.57
F แจ้งผลสอบ 12 มิถุนายน 2557 Excellent ผ่านแบบไม่มีแก้ไข
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 445/2556 ลว 15 มี.ค.56
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 445/2556 ลว 15 มี.ค.56
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study 
ชื่อวารสาร Journal of Oral Pathology & Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley-Black well  
ISBN/ISSN 1600-0714  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 June 2014 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ xx 
เดือน August  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า xx  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Prevalence of Epstein-Barr virus (EBV) in Oral Exfoliated Cells: A Pilot Prospective Study of Oral Squamous Cell Carcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2556 ถึง 11 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยายๅ 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลีนิค ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยขินแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue 28 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 286  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Srinagarrind Med J 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ An Association of Epstein-Barr Virus Infection with Oral Squamous Cell Carcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 39th Annual Meeting of Infectious Disease Association of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 ตุลาคม 2556 ถึง 26 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Infectious Disease Association of Thailand 
สถานที่จัดประชุม The Impress Hotel Conference Hall  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume 30  Proceeding Paper Issue No 3 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 170  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract