2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparison on the performance of the confined-chacogenide with thin metal interlayer and optimised lateral phase change memories 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 18th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2011 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE Circuits and Systems Society 
     สถานที่จัดประชุม Crowne Plaza Hotel Beirut, Lebanon 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2554 
     ถึง 14 ธันวาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่) 978-1-4577-1844-1 
     หน้าที่พิมพ์ 176 - 179 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040209-2 นาย สันติภาพ สายนนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
507040015-7 นาย สันชัย หาญสูงเนิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0