2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาหลักสูตรสำหรับคุณแม่วัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์ 
     ISBN/ISSN 16864409 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจำเป็นสำหรับการสร้างหลักสูตร2) สร้างหลักสูตรคุณแม่วัยรุ่นที่สอดคล้องกับความจำเป็น และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคุณแม่วัยรุ่น จำนวน 269 คน ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรคุณแม่วัยรุ่นและประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 11 คน และระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรคุณแม่วัยรุ่นโดยการทดลองใช้หลักสูตรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ คุณแม่วัยรุ่น จำนวน 7 คน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และหาประสิทธิผลของหลักสูตรด้วยแบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมความเป็นแม่ แบบประเมินการรับรู้ความสามารถแห่งตน แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Matched Pairs Signed- Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างหลักสูตร พบว่า สาเหตุการตั้งครรภ์ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ปัจจัยทางด้านจิตใจ การก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การคบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง และ ค่านิยมทางเพศ พฤติกรรมความเป็นแม่ที่จำเป็น คือ การเลี้ยงลูก และ การประเมินการรับรู้ความสามารถแห่งตนของคุณแม่วัยรุ่นอยู่ในระดับปานกลาง 2) หลักสูตรคุณแม่วัยรุ่นที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ได้ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดหมาย กลุ่มเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ วิธีการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ การวัดและประเมินผล และ 3) การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร พบว่า คุณแม่วัยรุ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.48 และคะแนนการปฏิบัติตามพฤติกรรมความเป็นแม่ คิดเป็นร้อยละ 65.65 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 ส่วนการรับรู้ความสามารถแห่งตนอยู่ในระดับมาก และคุณแม่วัยรุ่นมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรคุณแม่วัยรุ่นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จากการสังเกตคุณแม่วัยรุ่น พบว่า โดยรวมมีความสุขในการเรียน มีความกล้าแสดงออก และมีความสนใจต่อการเรียน  
     คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตร, การศึกษานอกระบบ, ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ผู้เขียน
517050022-5 นาย พินโย พรมเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0