2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Identification of major Streptococcus suis serotype 2, 7 and 9isolated from pigs and humans in upper northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Official Publication of the SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (TROPMED) 
     ISBN/ISSN 0125-1562 
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 111-117 
     บทคัดย่อ Abstract. Streptococcus suis serotype 2 infections occur in many provinces of northeast Thailand. However, knowledge concerning the prevalence of the common S. suis serotypes (1, 1/2, 2, 5, 7, 8, 9, 14 and 16) in healthy and diseased pigs in upper northeast Thailand remains limited. This study investigated S. suis isolates from pigs (healthy and diseased) and also from humans using 11 conventional biochemical tests, 16S rDNA PCR and sequence analysis and multiplex PCR genotyping of porcine cps and gdh. Thirty-three isolates were obtained between 1006 and 2009 from blood or cerebrospinal fluid of patients from northeast Thailand previously diagnosed with S. suis infection, based on clinical symptoms and laboratory diagnosis using 11 biochemical tests and PCR detection of 16S rDNA and cps. Eleven S. suis isolates were obtained between 2006 and 2009 from diseased pigs with clinical signs and laboratory diagnoses. In addition, 43 isolates from 741 nasal swab cultures of slaughtered pigs between 2011 and 2012 were included. All three methods showed similar sensitivity in detection of S. suis from clinical and diseased pig specimens, although in healthy pigs, the 11 conventional biochemical methods yielded 2.3% false positives, and the gdh PCR detection method exhibited 31% false negatives. S. suis was present in healthy pigs in 8 of 10 provinces in upper northeast Thailand, with an average prevalence of 5.7% (range 1-17%) by conventional methods together with 16S rDNA PCR assay. False positives by conventional methods were due to species with similar phenotypes, such as viridian streptococci, and are not statistically different from those obtained with the 16S rDNA PCR method, and the false negatives using gdh PCR assay will require further investigation. As S. suis was recovered from both diseased and healthy pigs, raw or undercooked pork products should be considered unsafe for handling or consumption in these regions of Thailand.  
     คำสำคัญ Keywords: Streptococcus suis, identification, humans, pig, upper northeast Thailand 
ผู้เขียน
537110016-9 นาง ฐิติมา นุตราวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0