2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 537110016-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ฐิติมา นุตราวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. THITIMA NUTRAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว.ฉบับที่ 57/54 ลงวันที่ 7 มิ.ย.54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาระบาดวิทยาด้านน้ำเหลืองและอณูชีววิทยาของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสจากสุกรและคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Serological and Molecular Epidemiological study of Streptococcus suis isolated from Pigs Humans of Upper Northeast Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 พฤษภาคม 2554
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 พฤษภาคม 2554
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 สิงหาคม 2554
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กันยายน 2554
D อนุมัติเค้าโครง 25 ตุลาคม 2554
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 เมษายน 2556
F แจ้งผลสอบ 24 เมษายน 2556
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 มิถุนายน 2556
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 28 สิงหาคม 2557
F รับรองการแก้ไข
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 มิถุนายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 300/2553 ลงวันที่ 3 มิ.ย.53
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 300/2553 ลงวันที่ 3 มิ.ย.53
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคต้น             รหัสทุน 55112101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Identification of major Streptococcus suis serotype 2, 7 and 9isolated from pigs and humans in upper northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Official Publication of the SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (TROPMED) 
ISBN/ISSN 0125-1562  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2014 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 111-117  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Prevalence and presencee of virulence associated gene profiles of Streptococcus suis in pigs and humans in upper northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International meeting on emerging diseases and surveillance  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society for Infectious Diseases 
สถานที่จัดประชุม Hilton Hotel Vienna   จังหวัด/รัฐ Vienna, Austria 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 152  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract