2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Potentials of purple corn cob as a functional pharmaceutical excipient: nutrition, physicochemical properties, immunomodulation, prebiotic and antimicrobial effect. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th IUFoST World congress of Food Science and Technology and Expo 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IUFoST and CIFST 
     สถานที่จัดประชุม Palais des Congrès de Montréal 
     จังหวัด/รัฐ Montreal, Canada 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 สิงหาคม 2557 
     ถึง 21 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535150011-1 น.ส. พิมพ์ชนิตร ชโยภาส [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535150010-3 น.ส. พรชนัน วชิโรดม
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0