2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพื่อเพิ่มยอดขายของเวชภัณฑ์ยาซูเนท ของบริษัท พีอาร์ จำกัด ในเขตภาคกลางตอนบน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กันยายน 2557 
     ถึง 21 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 915-919 
     Editors/edition/publisher วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจเวชภัณฑ์ยาซูเนท ค้นหาจุดแข็งและปัจจัยความสำเร็จ เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดขายในเขตภาคกลางตอนบน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจปีพ.ศ.2557 โดยดำเนินการศึกษาแต่ละขั้นตอน โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก เป็นแนวทาง ทำการสัมภาษณ์แพทย์ เภสชั กร พยาบาล และผ้แู ทนเวชภณั ฑ์จำนวน 50 คน เพอื่ ค้นหา ประสบการณ์สุดยอดด้านบวก จุดร่วม และจุดโดดเด่นโดย ร่วมกับผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และนำมาวางแผนกลยุทธ์เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลการศึกษาทำให้ค้นพบปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4 ข้อ ได้แผนกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ และนำไปขยายผลเป็น 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปันประสบการณ์การใช้ยา 2) โครงการ The Marven On Tour 3) โครงการร้ทู นั โรคมะเร็ง ไต 4) โครงการ Care Kit 5) โครงการ The Connector และ 6) โครงการ Knowledge Sharing ทำให้สามารถบรรลุเป้าการขายในเดือนกรกฏาคม ร้อยละ 177 ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ คาดว่าจะสามารถมียอดขายบรรลุเป้าหมายของปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 2,073,600 บาท และ มีอัตราการเติบโตของยอดขายตลอดปี พ.ศ. 2557 ได้มากกว่าร้อยละ 70 
ผู้เขียน
555740279-5 นาย สิปปนนท์ อินทรสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0