2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการต่อรองกับทุนนิยมทางศาสนา ในพื้นที่พหุชาติพันธุ์ จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) IC-HUSO 2014  
     Issue (เล่มที่) 980 
     หน้าที่พิมพ์ 290 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080014-6 น.ส. นิภาพร มาลีลัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0