2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555080014-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิภาพร มาลีลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NIPAPORN MALEELAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ลุ่มน้ำโขงศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การช่วงชิงพื้นที่ความเชื่อในชุมชนพหุชาติพันธุ์ของจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Contestation of a Sacred Space in the Multi-ethnic Community of Sakon Nakhon Province 
รายละเอียด แผน ก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2556 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 9 มิถุนายน 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การต่อรองกับสำนักบุญนิยมในพื้นที่พหุชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครผ่านทางทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ตุลาคม 2557 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 139-163  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการต่อรองกับทุนนิยมทางศาสนา ในพื้นที่พหุชาติพันธุ์ จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume IC-HUSO 2014   Proceeding Paper Issue 980 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 290  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper