2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การต่อรองกับสำนักบุญนิยมในพื้นที่พหุชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครผ่านทางทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ตุลาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 139-163 
     บทคัดย่อ This paper, aims to investigate how cultural capital and social capital have been strategically employed by local people to build up community strength in response to the expansion of religious capitalism in their multi-ethnic area. Based on qualitative research methodology, data used in this paper was partially drawn from formal and informal interviews with key informants as well as participant observation conducted in Ban Na Kluea, one of the four villages located in the multi-ethnic area. The research reveals that the growth of religious capitalism in this sociopolitical context has allowed for social solidarity among village members, who attempt to make use of social capital-a strong kinship network-for protecting their own community culture. A social capital that can be change to a culture capital, and also there can be turn back again, the cultural of local communities can revived by the social capital. The local people also employ cultural capital; namely, the organization of annual Buddha image bathing ceremony, the construction of museum to conserve ancient palm leaf Buddhist manuscripts; including the chanting and inscribing palm leaf manuscripts. This creates a powerful network of people from different ethnic backgrounds in this area, and eventually enable them to negotiate, on the basis of embedded local beliefs, with more powerful religious capitalism.  
     คำสำคัญ Multi-ethnic area, religious capitalism, social capital, cultural capital, negotiation 
ผู้เขียน
555080014-6 น.ส. นิภาพร มาลีลัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0