2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3959   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jaggapan Cadchumsang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635080015-2  น.ส. รัชดาภรณ์ หาปู่ทน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังคมศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 214/2564  
625080005-4  นาย อรัญ จำนงอุดม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังคมศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 196/2563  
607080006-4  พ.จ.อ. วัลลภ บุญทานัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 234/2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645080058-5  Miss Ping Huang  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 211/2556  
617080002-3  น.ส. วรัญญา ศรีริน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 123/2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ "ทุน" กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ภายใต้การเปลี่ยนผ่านนโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม 
ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลััยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างชุมชนข้ามถิ่นและเครือข่ายทางสังคมของมุสลิมในจังหวัดหนองคาย 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 0125-5061  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สินค้าสัตว์ป่า: ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้าลาว ในตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
ชื่อวารสาร วารสารไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มกราคม 2562 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 173-229  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ภาวะพลเมืองโลกและการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขตเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พลวัตของการควบคุมจัดการพื้นที่ตลาดชายแดนไทย - สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-5061  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พ่อล่ามแม่ล่าม : วัฒนธรรมของชาวผู้ไทว่าด้วยการจัดสวัสดิการชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พัฒนาการทางการค้าชายแดนในพื้นที่ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “ไซเตส”: กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 226-236  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล ผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อยภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 946-954  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Working-Class Cosmopolitan Life: A Journey in a Marketplace of Myanmar Migrant Workers in Khon Kaen City 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 14th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 968-979  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Related to Work-life Balance on Dimension Work/Personal Life Enhancement of Industrial and Service Labours: A Case of Khon Kaen Province, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Future of Women' 19  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Institude of Knowledge Management (TIIKM) 
สถานที่จัดประชุม Taj Samudra Hotel, Colombo  จังหวัด/รัฐ Colombo, Sri-lanka 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เครือข่ายทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 157-168  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Dynamics and Physical Characteristics of the Border Marketplace in Nong Khai Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม 20th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Research Network  
สถานที่จัดประชุม International Conference Center   จังหวัด/รัฐ Hiroshima, Japan  
Proceeding Paper Volume 2017   Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 775-781  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านสะหว่าง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 79-80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “ผ้าเก็บ”กับการธำรงชาติพันธุ์ของชาวส่วยบ้านเปือย จังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม International Conference on Humanites and Social Sciences 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University   จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 10 th  Proceeding Paper Issue 302-314 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 992-1004  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนทวายในนพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของรัฐไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Humanities and Social Sciences 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 230  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการต่อรองกับทุนนิยมทางศาสนา ในพื้นที่พหุชาติพันธุ์ จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume IC-HUSO 2014   Proceeding Paper Issue 980 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 290  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sinsai: The Meaning Reconstruction of Local Knowledge in Khon Kaen Municipality 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Humanities and Social Sciences 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 2013 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1570-1580  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ งานบุญอีสานกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในจังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม 34th The National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน่แก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 1th  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1507-1517  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การนิยามและการแสดงตัวตนของส่วยบ้านเปือยใหม่ผ่านพิธีกรรมรำแถน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 34 th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทายลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 1   Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1518-1528  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “Wild Fauna” The Definitions of Trans-Border Prohibited Commodities in the Context of Global Development  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม 9th NEU–KKU International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 12 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University (NEU) 
สถานที่จัดประชุม ็็Hung Yuong University  จังหวัด/รัฐ Vietnam 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 141-150  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Network Construction by Vietnamese-Thai in the Thai-Laos Border Area, Nakhon Phanom Province  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2083-2097  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Trans Border Food and Products The Translocality of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen City Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม The 3rd MSSRC International Conference on Mekong Region and ASEAN in Transition People and Transborder Issues 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Small Grocery Stores: The Translocality of Consuming Culture of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen's Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2558 
ชื่อการประชุม Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 26 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม RCSD Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 233  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สินค้าข้ามแดน: การข้ามท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2557 
สถานที่จัดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-93  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 20 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลุ่มทอผ้ากับการสร้างอัตลักษณ์ของชาวส่วยบ้านเปือยใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม The 11 th International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 282-291  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 21 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Laotian Petty Traders: The Circular Flow of Economics on Thai - Lao PDR Border Marketplace  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2119-2131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 22 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แซนโฏนตา: ความเชื่อ พิธีกรรม และการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences (IC-HUSO 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2557 ถึง 21 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10TH  Proceeding Paper Issue 315-331 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1005-1021  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 23 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Dynamics of Muslim Immigration and Settlement in Nong Khai 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2098-2106  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 24 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบสวัสดิการชุมชนผู้ไทกับการเคลื่อนไหวแบบทวิลักษณ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 587-598  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561  
ชื่อรางวัล ผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันที่รับมอบรางวัล 15 มีนาคม 2562 
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประเทศ/รัฐ ไทย