2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สินค้าสัตว์ป่า: ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้าลาว ในตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารไทยคดีศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 173-229 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้าลาวในการค้าขายสัตว์ป่าข้ามพรมแดนไทย–สปป.ลาว จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้รู้ในชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐไทย ผู้ค้าลาวข้ามพรมแดน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการค้าชายแดน และผู้ซื้อสินค้าชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ค้าลาวได้ใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนที่เป็นการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย อาทิ การใช้ปฏิบัติการตบตาเจ้าหน้าที่รัฐไทย ในการขายสินค้าที่ถูกกฎหมายบังหน้าแต่จะขายสินค้าประเภทสัตว์ป่าตามใบสั่งซื้อจากผู้บริโภค ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อปรับกิจกรรมการค้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐในมิติที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ ในการควบคุมการเดินทางข้ามแดนของผู้คนและสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามการซื้อขายสินค้าที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) อนุสัญญาฯ ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ค้าลาวไม่สามารถขายสัตว์ป่าได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระดังเช่นในอดีต ผู้ค้าลาวจึงต้องใช้ปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยพื้นที่ เวลา และโอกาส ในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยเพื่อให้กิจกรรมการค้าสัตว์ป่าให้สามารถดำเนินต่อไปได้  
     คำสำคัญ ผู้ค้าลาว สินค้าสัตว์ป่า ตลาดชายแดนไทย-สปป.ลาว ปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน 
ผู้เขียน
585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0