2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585080038-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUDARAT SRIUBON
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ตลาดชายแดน: ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้าลาวในพื้นที่ชายแดนไทย - สปป.ลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Border Marketplace: Practices of Everyday Life of Laotian Petty Traders in Thai - Lao PDR Borderland 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 47/2560 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 47/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ สินค้าสัตว์ป่า: ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้าลาว ในตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
ชื่อวารสาร วารสารไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มกราคม 2562 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 173-229  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ พลวัตของการควบคุมจัดการพื้นที่ตลาดชายแดนไทย - สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-5061  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ พัฒนาการทางการค้าชายแดนในพื้นที่ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ “ไซเตส”: กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 226-236  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ บทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อยภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 946-954  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Dynamics and Physical Characteristics of the Border Marketplace in Nong Khai Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม 20th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Research Network  
สถานที่จัดประชุม International Conference Center   จังหวัด/รัฐ Hiroshima, Japan  
Proceeding Paper Volume 2017   Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 775-781  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อผลงานที่นำเสนอ “Wild Fauna” The Definitions of Trans-Border Prohibited Commodities in the Context of Global Development  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม 9th NEU–KKU International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 12 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University (NEU) 
สถานที่จัดประชุม ็็Hung Yuong University  จังหวัด/รัฐ Vietnam 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 141-150  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Laotian Petty Traders: The Circular Flow of Economics on Thai - Lao PDR Border Marketplace  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2119-2131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561  
ชื่อรางวัล ผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันที่รับมอบรางวัล 15 มีนาคม 2562 
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประเทศ/รัฐ ไทย