2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “Wild Fauna” The Definitions of Trans-Border Prohibited Commodities in the Context of Global Development  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th NEU–KKU International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University (NEU) 
     สถานที่จัดประชุม ็็Hung Yuong University 
     จังหวัด/รัฐ Vietnam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 12 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 141-150 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The objective of this paper aims to study the definitions of trans-border commodities between the border marketplaces of Thailand and Laos at Nong Mon village trade checkpoint, Nong Khai province. The data is applied for this study is from qualitative research methodological approach by collecting documentary data and fieldwork data. For the collecting data in field, the researcher interviewed the respondents by in-depth interview, also applied the participatory observation and none-participatory observation techniques. The result of this study defines the definitions of forest products as wildlife and wild plant species which are trans-border commodities. The definitions have been being defined through the dynamic of ages affected by conductions of international relation policies in order to develop and regulate border areas which are influenced by supranational organizations concepts and disseminated through the nations and local borders. Those influenced the forest products in the past that used to be “the traditional commodities” have become “the prohibited commodities” in the border marketplace.  
ผู้เขียน
585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0