2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Dynamics and Physical Characteristics of the Border Marketplace in Nong Khai Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 20th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Research Network  
     สถานที่จัดประชุม International Conference Center  
     จังหวัด/รัฐ Hiroshima, Japan  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 775-781 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper aims to investigate the dynamics and physical characteristics of border trading at the Border Trade Checkpoint at Nong Mon Village, Nong Khai Province. Qualitative methodological approach has been applied in the study. In-depth interviews, participant observation and non-participant observations are applied as research instruments in order to collect primary data from key informants, who are community seniors, Thai government officers, Lao trans-border petty traders, and transborder trading stakeholders including load carrying workers, tricycle riders, and transported boatmen. According to the research, Nong Mon border trade checkpoint has been used as a commercial space for local communities along the both sides of the Mekong River. Relationships among people in nearby areas are shared by same ethnical characteristics and kinship-based ties. The trade activity has been activated since before the declaration of nation-state boundary in this region. During the Cold War Era, a difference of political ideology between Thailand and Laos produced negative effects to people who live in Nong Mon Village border area. The checkpoint was closed, and any relations among border people were limited. However, relationships of people on the both side of the Mekong River were still ongoing secretly. From 1988 to 1991, the New Imagination Policy by the Lao Government had progressively boosted economy of Laos. The policy provided rapid growth to border areas, particularly bordering area at Nong Mon Village, and then the border trade checkpoint at this village has been established in 1999. This border trade checkpoint is constantly developed as the weekly marketplace in order to facilitate trading activities on every Sunday. A variety of products from Laos such as handicrafts, herbs, and wildlife have been imported to the market, while instant foods, fresh foods, electrical devices, and clothing become popular products for Laotians. The marketplace has been administrated by government officers and local officers, and it is divided into two sectors, which are 1) Administrative Sector that is responsible for infrastructure developing and collecting the trade fee from traders, and 2) Security Sector that is responsible for securing market area. In addition, illegal wildlife and plants are generally found in the marketplace, although it is prohibited by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). This finding reflects the role of Thai government agencies in engaging with the border trade area, which is flexible in different times and spaces. 
ผู้เขียน
585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0