2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Laotian Petty Traders: The Circular Flow of Economics on Thai - Lao PDR Border Marketplace  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2119-2131 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper aims to investigate the circular flow of economic of Laotian petty traders in the Border Trade Checkpoint at Nong Mon Village, Nong Khai Province. Qualitative methodological approach has been applied in the study. Using data collection from both secondary data and primary data by In-depth interviews, participant observation and non-participant observations are applied as research instruments in order to collect primary data from key informants, who are community seniors, Thai government officers, Lao trans-border petty traders and trans-border trading stakeholders. According to the research, The Border Trade Checkpoint, Nong Mon Village has economic, social and cultural - based relations for a long time, that means international rule could not apply to this area. As people have to hold the Government principal which is mainly focusing on the beneficial of Government to classify “Legal” and “Illegal” trading activities which need to be protected and suppressed all illegal trading activities. Since the Border Trade Checkpoint at Nong Mon Village has a special structure which comprises various actors for trans-border trading area management, it creates a space for people to continuing some trading activities under the loose rules. To work within the trans-border economic context smoothly, the Laotian petty traders have to negotiate, fight, strive forward and adjust themselves to survive in both departure area and destination area.  
ผู้เขียน
585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0