2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อยภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 
     ถึง 9 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 19 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 946-954 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อยในพื้นที่ จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย ภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บทความนี้ใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาชี้ว่า ช่องว่างของรัฐในการควบคุมจัดการพื้นที่ชายแดนที่ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผนวกกับการที่ผู้ค้าลาวรายย่อยมีทุนในรูปแบบต่าง ๆ เอื้อให้ผู้ค้าลาวรายย่อยสามารถต่อรองและปรับเปลี่ยนบทบาทให้สามารถเป็นผู้กระทำการที่ดิ้นรนในการทำมาหากินผ่านการค้าขายของป่า สัตว์ป่า และพืชป่า ซึ่งเป็นอาชีพประเพณีที่รัฐมองว่าผิดกฎหมาย การค้าขายของป่าทำให้ผู้ค้าลาวรายย่อยส่วนใหญ่ที่มักเป็นเพศหญิงได้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ถือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการแบ่งงานระหว่างเพศสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเลื่อนชั้นไปเป็นผู้ผลิตในครัวเรือนของสังคมลาวในปัจจุบัน 
ผู้เขียน
585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 9 มีนาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0