2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ งานบุญอีสานกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในจังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 34th The National Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน่แก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 
     ถึง 27 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 1th 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1507-1517 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอลักษณะทางวัฒนธรรมในงานบุญอีสาน ที่มีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรถูกปรับเปลี่ยนในพื้นที่ประเพณีบุญอีสาน โดยใช้ค่านิยมร่วมทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มตน การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของชาวไทยเชื้อสายเขมรให้สอดคล้องกับบริบทที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ This paper deals with cultural aspects in Isan religious ceremonies, which affect the construction of the Khmer-Thai identity. Drawing results from qualitative research, which data collected techniques include participant and non-participant observation, key-informant interviews, and documentary study, this paper suggests that in the ceremonial space the Khmer-Thai identity has been modified by using cultural values shared with other ethnic groups in the construction to their identity This modification shows how they adapt themselves to multi-ethnic context and how they strengthen relationships with other ethnic groups. 
ผู้เขียน
535080013-6 น.ส. ศิริพร เชิดดอก [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0