2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535080013-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร เชิดดอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPORN CHERDDORK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยาการพัฒนา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) มานึ ขแมร์: การธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ภายใต้บริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Manuek Khmer: The Ethnicity of the Khmer-Thai in the Ethnically Diverse Context 
รายละเอียด แผน ก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 233/2555 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 233/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ งานบุญอีสานกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในจังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม 34th The National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน่แก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 1th  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1507-1517  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แซนโฏนตา: ความเชื่อ พิธีกรรม และการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences (IC-HUSO 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2557 ถึง 21 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10TH  Proceeding Paper Issue 315-331 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1005-1021  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper