2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แซนโฏนตา: ความเชื่อ พิธีกรรม และการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences (IC-HUSO 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2557 
     ถึง 21 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10TH 
     Issue (เล่มที่) 315-331 
     หน้าที่พิมพ์ 1005-1021 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริบทของหมู่บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวลาวและชาวส่วย เป็นชนกลุ่มหลัก การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่แบ่งออกเป็นรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวและส่วย ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ผ่านความเชื่อ และพิธีกรรมแซนโฏนตา วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเขมรผูกโยงกับความเชื่อเรื่องผี ธรรมชาติ ศาสนา ที่ให้ความสำคัญกับความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทำให้พิธีกรรมแซนโฏนตาถูกหยิบยกขึ้นมาใช้สร้างจิตสำนึกร่วมของกลุ่มในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อธำรงชาติพันธุ์ของกลุ่มไว้โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยการเชื่อมโยงกับสารทลาว สารทส่วย แซนโฏนตาไม่เพียงเป็นการตอกย้ำจิตสำนึกร่วมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเท่านั้น หากยังเป็นช่องทางในการสร้างการยอมรับจากกลุ่มอื่นและเชื่อมสายใยความสัมพันธ์กับเครือญาติในพื้นที่บ้านเก่ากับเครือญาติในชุมชนได้อย่างแนบแน่น  
ผู้เขียน
535080013-6 น.ส. ศิริพร เชิดดอก [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1