2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พ่อล่ามแม่ล่าม : วัฒนธรรมของชาวผู้ไทว่าด้วยการจัดสวัสดิการชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ สวัสดิการชุมชน, ชาติพันธุ์ผู้ไท, พ่อล่ามแม่ล่าม 
ผู้เขียน
615080003-7 น.ส. สิระมนตร์ เวฬุวนารักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0