2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615080003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิระมนตร์ เวฬุวนารักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRAMON WELUWANARAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบสวัสดิการชุมชน: การเคลื่อนไหวแบบทวิลักษณ์ระหว่างสถาบันทางเศรษฐกิจกับชุมชนผู้ไท ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Community welfare system: The double movement of the Phutai ethnic community in Nago Sub-district, Kuchinarai District, Kalasin Province. 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 272/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 272/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 272/2562