2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28982   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Rukchanok Chumnanmak 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615080003-7  น.ส. สิระมนตร์ เวฬุวนารักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 272/2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Transformation from Farmer to Entrepreneur in Khon Kaen Province, Thailand 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 August 2019 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน September - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 95-120  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ทุนทางสังคมของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ  
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กรกฎาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Practices and acquisition of rights to land in a state-established community on Thai-Cambodia border 
ชื่อวารสาร International Journal of Innovation,Creativity and Change 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Intellectual Edge Consultancy SDN BHD  
ISBN/ISSN 2201-1315  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 January 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พญานาค: พัฒนาการความเชื่อในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 725-738  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล บทความดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ถอดรื้อพรมแดนความรู้ "ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล"  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 311-341  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ศูนย์การเรียนรู้พุุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Capital of a State-established Border Community on the Thai-Cambodian Border 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 14 th International Conference on Humanities & Social Sciences ,November 2018 Khon Kaen University,Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 40002 Tel. (+66)4-320-2861 Fax. (+66)4-320-3050 Website: http://hs.kku.ac.th/ichuso Email: ichuso2018@gmail.com 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ khon kaen Thailand 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 927-941  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asst.Prof. Rattana Chanthao, Ph.D./ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Farmer as Entrepreneurs: Political Economy Analytical Framework 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 14th International Conference on Humanities & Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 952-967  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เศรษฐศาสตร์การเมือง: การวิเคราะห์เงื่อนไขการกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 21st National Graduate Research Conference March 27, 2020 at Khon Kaen University 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 586  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Formation and Process of Becoming “Farmer-entrepreneur” 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม TASS International Conference on Advancement in Economics Management Studies, Humanities and Social Science (AEMHS) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 สิงหาคม 2562 ถึง 7 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Taiwan Academy of Social Sciences (TASS) 
สถานที่จัดประชุม The Howard Plaza Hotel Taipei, Taiwan  จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract