2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Related to Work-life Balance on Dimension Work/Personal Life Enhancement of Industrial and Service Labours: A Case of Khon Kaen Province, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Future of Women' 19  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Institude of Knowledge Management (TIIKM) 
     สถานที่จัดประชุม Taj Samudra Hotel, Colombo 
     จังหวัด/รัฐ Colombo, Sri-lanka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 40 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595080051-4 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0