2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595080051-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NARINTIP PRASRIRATAESANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สมดุลชีวิตกับงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) WORK-LIFE BALANCE OF LABOURS IN INDUSTRIAL AND SERVICE SECTORS, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 227/2561 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 286/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 286/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ : กรณีงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-5061  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤศจิกายน 2561 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ความสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 123-146  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Factors Associated to Work-life Balance of Industrial and Service Labours, Thailand 
ชื่อวารสาร The Asian Institute of Research (Journal of Social and Political Sciences) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Institute of Research 
ISBN/ISSN ISSN 2615-3718  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 July 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 522-528  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สมดุลชีวิตกับงาน : ชีวิตการทำงานของแรงงานในระบบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่17 ประจำปี 2561  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 295-302  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Related to Work-life Balance on Dimension Work/Personal Life Enhancement of Industrial and Service Labours: A Case of Khon Kaen Province, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Future of Women' 19  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Institude of Knowledge Management (TIIKM) 
สถานที่จัดประชุม Taj Samudra Hotel, Colombo  จังหวัด/รัฐ Colombo, Sri-lanka 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Influencing to Work-life Balance of Industrial and Service Labours, Khon Kaen Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม The International Conference on the Humanities, Social Sciences and Sustainability 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กันยายน 2561 ถึง 2 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Education for Sustainable Development Alliance (INTESDA) 
สถานที่จัดประชุม Hotel Sunroute Plaza Shinjuku  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23-27  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 169-180  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล บทความดีเด่น ในหัวข้อคุณภาพชีวิตประชากร  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมนักประชากรไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 1
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ  
ชื่อรางวัล บทความดีเด่นในหัวข้อ "คุณภาพชีวิตประชากร" 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมนักประชากรไทย  วันที่รับมอบรางวัล 16 พฤศจิกายน 2561 
สถานที่จัด โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 2
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล บทความเรื่อง สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ  
ชื่อรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่รับมอบรางวัล 15 มีนาคม 2562 
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศ/รัฐ ไทย